sacekimibursa.com
info@drmuratkucuktas.com
0 224 249 0 777 0 505 418 48 65

FUE

FUE ‘Foliküler Ünite Ekstraksiyonu’

Saçlı deride, iki kulak arkasındaki ense bölgesinde yer alan saç kökleri hormonal ve hastalıklara bağlı dökülmelere dirençli olduğundan dökülmezler. Saçların genetik olarak korunduğu bu bölge saç ekimi için en güvenlir donör (verici) bölgedir.

fue

Operasyonun ilk aşaması saçların alınacağı bölgenin lokal anestezi uygulanarak uyuşturulması işlemidir. İşlem bölgesel anestezi ile yapıldığından hasta operasyon süresince uyanık kalır, TV seyredebilir, yemek yiyebilir, gazete-kitap okuyabilir, ancak acı duymaz.

İkinci aşamada ise bu işlem için geliştirilen özel cihazlarla saç kökleri foliküler ünite şeklinde hazır olarak çıkarılır. Diğer bir deyişle saç kökleri “tek tek” çıkartılır. Özenle yerinden çıkartılan saç kökleri steril şartlarda hazırlanmış petri kutularına yerleştirilir. Saç köklerinin alınması ile ekimi arasındaki geçen sürede çıkartılan saç kökleri çeşitli solüsyonlar ve saçın büyümesini sağlayan ilaçlar içeren bu kutularda muhafaza edilir. Kliniğimizde bu işlem için PRP (trombositten zengin plazma) ve çeşitli saç köklerini uyarıcı özel ilaçlar kullanılır.

Üçüncü aşamada ekim yapılacak bölgeye kanallar açılır. Kanalların yönü ve sıklığı saç ekim başarısını etkileyen en önemli faktördür. Kanal boyutlarının küçük olması alınan saç köklerinin deri içine tam oturmasını sağlar. Kanalların yönü doğal saç yönleri ile paralel olmalıdır. Uygun sıklıkta ve dağılımda ekilmeyen saçlarda göze hoş görünmeyen sonuçlar doğar. Kliniğimizde bu işlem titizlikle yapılır. Daha önceki fotoğraflarınıza ve derinizin yapısına bakılarak kanallara uygun açı verilir. Bu aşamada bir diğer önemli konu ise ön saç çizginin belirlenmesidir. Saç cerrahisin başarısını iyi planlanmış bir ön saç çizgisi belirler. Çünkü iyi planlanmamış bir ön çizgi kişinin görünümünü olumsuz etkileyebileceği gibi ileriki yaşantısında psikolojisini olumsuz etkiler. Ayrıca ikinci bir tamir amaçlı saç cerrahisine yol açar. Ön saç çizgisi simetrik ve uyumlu olmalıdır. Kişinin yüz şekli ve anatomik yapısı ile orantılı şekilde olmalıdır. Ayrıca bu özelliklerin yanında saçın dökülme şekline uygun olarak belirlenmelidir. Kliniğimizde bu işlem bilimsel literatür eşliğinde ve estetik ölçümler yapılarak gerçekleştirilir.

Operasyon sonrası

menusub-30-222-12-1-organik-fue-sac-ekimi-nasil-yapilir

Kliniğimizde operasyon sonrasında ekim yapılan bölgeye hiçbir şey kapatılmaz. Saçların alındığı bölgede yer alan bandaj ekim sonrası ilk gün kontrolünüzde çıkartılır. Bandaj çıkarıldıktan sonra, dışardan bakıldığında herhangi bir operasyon izi görülmez. Saçların alındığı bölgenin çabuk iyileşmesini sağlayan ve enfeksiyon gelişimini önleyecek ilaçlar reçete edilir ve kullanımları anlatılır.
Hasta operasyon sonrası hemen evine gidebilir. İşlem sonrasında ilk 3 gün yıkama yapılmaz. İşlemden 3 gün sonra ilk yıkama işlemi kliniğimizde yapılır.
Ekim yapılan saçlar operasyonu takiben 3-4 hafta sonra dökülmeye başlarlar. Ekilen saç kökleri zaman içinde tekrar uzamaya ve çıkmaya başlarlar. Bu süreç için 3-6 ay arasında zaman gereklidir.

FUE ‘Follicular Unit Extraction’

Hair roots located in the hairy underside of the nape region behind the two ears do not fall out because they are resistant to hormonal and disease-related spills. This region, where the hair is genetically protected, is the most reliable donor site for hair transplants.

The first step of operation is to numb the area where hair will be taken by applying local anesthesia. Since the procedure is performed with regional anesthesia, the patient remains awake during the operation, can watch TV, eat, read newspapers, but does not feel pain.

In the second stage, hair roots are removed as a follicular unit ready for special treatment. In other words, the hair roots are “one by one” removed. Carefully removed hair roots are placed in petri dishes prepared in sterile conditions. The hair follicles removed during the period between the picking of the hair follicles and the sow are kept in these boxes containing various solutions and medicines for hair growth. We use PRP (thrombocyte rich plasma) and special drugs to stimulate various hair follicles in our clinic.

In the third stage, channels to be sown are opened. The direction and frequency of ducts are the most important factor affecting the success of hair transplantation. The smaller canal sizes allow the hair follicles to fit perfectly into the skin. The direction of the channels should be parallel to the natural hair directions. At the appropriate frequency and distribution, unfavorable hair results in unacceptable results. In our clinic this procedure is done meticulously. By looking at your previous photographs and the structure of your skin, you will be given the right angle to the channels. Another important issue at this stage is to determine the frontal hairline. The success of the hair surgeon determines a well-planned frontal hairline. Because a well-planned front line can negatively affect the appearance of the person and negatively affect psychology in the future. It also leads to a second repair hair surgeon. The forehead line must be symmetrical and compatible. It should be proportional to the face shape and anatomical structure of the face. In addition to these properties, the shape of the hair should be determined appropriately. In our clinic, this procedure is performed in the presence of scientific literature and aesthetic measurements.